دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشانی: شاهرود، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور شاهرود صندوق پستی: 36155-437 تلفن: 32300212 (023) دورنگار: 32300211 (023)
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30