دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حقوق با آزمون هردو 50
24758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری با آزمون هردو 30
24759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون هردو 60
24761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
24762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
24763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
20252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
20262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60