دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس دانشگاه:مازندران-ساری-کیلومتر 7 جاده خزرآباد-دانشگاه پیام نور استان مازندران تلفن:01133033261 کد پستی 18794-48161
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حقوق با آزمون هردو 50
25261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون هردو 30
25262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 60
20886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30