دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13540 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13541 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13542 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13543 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13544 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13545 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13546 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13547 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13548 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13549 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13550 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13551 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13552 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13553 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13554 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13555 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13556 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13557 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13558 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13559 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13560 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13561 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13562 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13563 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13564 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13565 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13566 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13567 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13568 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران سردفتری اسناد رسمی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13569 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13570 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13571 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13572 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13573 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13574 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13575 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13576 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13578 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13579 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13581 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13582 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13583 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13584 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13585 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13586 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13587 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13588 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13589 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13590 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13591 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13592 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13593 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13596 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13613 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13616 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13617 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13618 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13619 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13597 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13598 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13599 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13662 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13663 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13664 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13600 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13601 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13602 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13603 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13604 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13605 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13606 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13607 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13608 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13609 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13610 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13611 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13612 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13620 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13621 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13623 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13626 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13629 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13630 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13631 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13655 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13656 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13660 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق مالی - اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13665 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13666 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13667 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13668 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13669 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13670 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13671 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13673 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13674 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13675 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13676 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13677 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13678 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13679 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13680 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13681 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13682 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13683 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13694 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13695 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13696 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13697 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13701 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13684 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13685 مجازي دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
13686 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13687 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13688 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13689 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13690 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13691 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13692 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13693 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13703 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13704 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
26452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد  – محل تحصیل واحد دماوند
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13708 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13709 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13710 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13711 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13712 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13713 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13714 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13715 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13716 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13717 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13718 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13719 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13720 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13721 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13722 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13723 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13724 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13726 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13727 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13728 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13729 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13730 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13731 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13732 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13733 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13734 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13735 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13736 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13737 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13738 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13739 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13740 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13741 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13744 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13745 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13746 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13747 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13748 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13749 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13750 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13751 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13752 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13753 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13754 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13767 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13768 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13769 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13770 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13755 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13756 مجازي دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
13757 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13758 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13788 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13789 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13790 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13759 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13760 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13761 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13762 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13763 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13764 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13765 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13766 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13771 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13773 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13774 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13775 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13776 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13777 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13778 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13779 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13783 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13791 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13792 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13793 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13794 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13795 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13796 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13797 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13798 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13799 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13800 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13801 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13802 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13803 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13804 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13805 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13806 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13807 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13808 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13809 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13810 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13812 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13813 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13814 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13815 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13816 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13818 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13819 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13820 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13821 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13822 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13823 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13824 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13825 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13827 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13828 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13829 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13830 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13835 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13836 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13838 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13840 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13841 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13842 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13843 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13844 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13845 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13846 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13847 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13848 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13849 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13850 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13851 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13852 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13853 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13854 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13855 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13856 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13857 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13858 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13859 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13861 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13862 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13863 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13864 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13865 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13866 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13867 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13868 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
13869 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13870 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13871 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13872 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13873 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13874 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13875 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13876 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13877 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13878 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13879 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13880 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13881 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13882 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13883 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13884 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13885 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13886 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13887 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13888 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13889 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13890 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13891 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13892 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13893 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13894 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق شرکتهای تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13895 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13896 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13897 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول