دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13545 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13546 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13549 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13552 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13554 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13557 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13558 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13565 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13566 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13567 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13568 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران سردفتری اسناد رسمی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13569 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13570 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13571 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13572 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13574 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13575 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13581 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13584 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13586 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13587 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13588 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13593 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13616 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13617 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13662 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13663 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13664 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13603 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13604 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13606 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13611 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13612 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13621 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13660 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13666 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13667 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13669 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13670 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13673 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13678 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13680 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13681 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13682 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13696 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13697 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13689 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13690 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13692 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
26452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد  – محل تحصیل واحد دماوند
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13713 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13714 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13718 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13721 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13722 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13731 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13732 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13733 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13735 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13736 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13745 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13746 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13753 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13754 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13768 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13788 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13789 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13790 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13761 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13774 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13783 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13793 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13796 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13799 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13800 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13804 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13805 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13806 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13808 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13814 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13815 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13823 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13828 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13835 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13836 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13840 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13841 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13843 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13845 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13846 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13847 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13848 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13851 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13852 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13853 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13855 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13856 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13857 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13858 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13862 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13864 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13865 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13866 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13869 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13871 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13872 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13873 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13875 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13876 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13879 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13882 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13884 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13885 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13886 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13888 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13889 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13890 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13891 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13892 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13893 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13895 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13896 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول