دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13540 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13541 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13542 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13543 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13544 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13545 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13546 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13547 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13548 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13549 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13550 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13551 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13552 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13553 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13554 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13555 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13556 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13557 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13558 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13559 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13560 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13561 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13562 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13563 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13564 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13565 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13566 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13567 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13568 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران سردفتری اسناد رسمی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13569 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13570 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13571 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13572 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13573 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13574 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13575 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13665 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13666 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13667 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13668 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13669 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13670 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13671 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13673 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13674 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13675 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13676 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13708 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13709 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13710 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13711 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13712 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13713 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13714 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13715 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13716 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13717 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13718 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13719 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13720 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13721 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13722 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13723 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13724 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13726 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13727 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13728 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13729 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13730 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13731 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13732 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13733 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13734 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13735 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13736 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13791 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13792 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13793 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13794 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13795 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13796 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13797 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13798 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13799 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13800 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13801 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13802 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13803 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13804 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13805 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13806 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13807 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13808 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13835 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13836 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13838 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13845 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13846 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13847 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13848 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13849 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13850 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13858 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13859 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13863 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13864 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13865 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13866 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13867 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13868 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
13869 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13883 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13884 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13885 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13886 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13891 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13893 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13894 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق شرکتهای تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13895 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد