دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13576 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13578 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13579 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13581 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13582 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13583 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13584 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13585 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13586 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13587 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13588 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13589 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13590 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13591 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13592 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13593 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13596 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13677 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13678 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13679 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13680 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13681 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13682 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13683 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13737 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13738 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13739 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13740 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13741 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13744 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13745 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13746 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13747 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13748 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13749 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13750 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13751 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13752 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13753 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13754 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13809 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13810 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13812 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13813 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13814 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13815 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13816 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13840 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13841 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13842 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13851 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13852 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13853 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13861 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13870 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13871 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13872 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13873 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13874 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13875 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13887 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13888 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13892 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13896 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول