دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - حقوق خصوصی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13540 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13541 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13542 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13543 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13544 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13545 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13546 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13547 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13548 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13549 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13550 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13551 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13552 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13553 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13554 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13555 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13556 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13557 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13558 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13559 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13560 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13561 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13562 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13563 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13564 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13565 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13566 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13567 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13568 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران سردفتری اسناد رسمی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13569 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13570 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13571 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13572 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13573 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13574 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13575 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13576 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13578 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13579 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13580 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13581 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13582 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13583 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13584 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13585 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13586 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13587 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13588 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13589 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13590 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13591 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13592 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13593 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13596 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13613 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13616 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13617 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13618 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13619 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13597 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13598 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13599 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13662 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13663 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13664 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13600 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13601 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13602 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13603 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13604 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13605 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13606 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13607 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13608 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13609 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13610 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13611 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13612 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13620 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13621 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13623 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13626 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13629 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13630 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13631 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13655 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13656 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13660 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق مالی - اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول