دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - حقوق عمومی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13791 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13792 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13793 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13794 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13795 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13796 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13797 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13798 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13799 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13800 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13801 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13802 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13803 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13804 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13805 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13806 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13807 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13808 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
13809 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13810 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13812 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13813 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13814 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13815 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13816 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13817 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13818 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13819 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13820 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13821 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13822 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13823 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13824 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13825 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13827 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13828 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13829 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13830 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول