دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14974 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14975 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14976 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14977 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14978 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14979 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14980 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14981 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14982 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14983 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14984 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14985 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14986 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14987 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14991 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14992 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14993 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14994 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14995 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14996 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14997 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15001 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15004 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15005 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15006 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15007 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15015 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15016 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15017 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15018 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15019 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15022 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15023 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15024 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15025 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15026 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15027 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15028 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15029 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15030 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15031 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15032 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15033 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15034 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15035 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15036 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15037 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15038 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15039 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15040 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15300 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15301 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15302 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15303 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15304 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15305 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15306 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15307 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15308 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15309 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15310 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15311 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15312 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15313 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15314 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15317 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15318 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15319 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15320 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15321 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15322 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15323 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15324 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15325 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15326 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15327 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15328 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15329 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15330 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15331 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15332 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15333 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15334 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15335 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15336 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15337 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15338 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15339 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15340 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15341 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15342 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15343 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15344 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15345 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15346 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15347 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15348 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15349 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15352 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15353 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15354 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15355 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15356 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15357 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15358 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15359 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15360 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15364 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15365 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15366 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15367 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15368 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15369 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15370 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15371 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15372 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15373 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15374 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15375 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15376 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15377 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15378 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15379 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15380 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15381 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15383 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15384 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15385 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15386 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15387 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15388 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15389 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15390 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15391 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15398 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15399 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15400 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15401 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15402 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15403 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15404 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15405 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15406 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15407 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15408 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15409 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15410 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15411 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15412 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15413 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15414 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15415 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15416 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15417 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15418 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15419 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15420 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15421 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15422 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15423 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15424 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15425 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15426 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15427 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15428 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15653 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15654 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15655 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15656 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15657 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15658 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15659 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15660 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15661 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15730 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15842 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15843 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15845 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15846 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15847 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15848 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15849 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15850 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15866 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15867 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15868 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15869 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15870 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15871 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15872 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول