دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه مدیریت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار جدید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کارآفرینی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران توسعه کارآفرینی  آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول