دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - مدیریت دولتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15220 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15221 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15222 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15223 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15224 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15225 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15226 روزانه دانشگاه شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15227 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15228 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15229 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15230 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15231 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15232 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15233 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15234 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15235 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15236 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15237 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15238 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15240 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15242 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15243 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15244 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15245 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15246 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15247 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15248 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15249 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15251 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15252 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15253 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
15254 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
15255 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15256 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15257 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15258 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15260 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15261 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15262 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15263 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15264 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15265 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15266 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15267 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15268 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15270 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15271 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15273 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15274 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15275 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15276 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15277 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15278 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15279 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15280 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15281 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15282 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15283 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15284 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15285 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15287 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15288 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15300 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15301 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15302 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15303 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15304 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15305 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15306 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15307 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15308 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15309 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15310 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15311 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15312 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15313 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15314 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15317 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15318 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15319 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15320 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15321 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15322 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15323 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15324 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15325 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15326 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15327 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15328 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15329 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15330 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15331 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15332 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15333 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15334 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15335 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15336 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15337 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15338 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15339 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15340 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15341 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15342 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15343 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15344 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15345 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15346 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15347 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15348 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15349 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15352 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15353 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15354 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15355 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15356 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15357 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15358 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15359 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15360 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15364 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15365 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15366 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15367 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15368 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15369 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15370 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15371 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15372 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15373 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15374 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15375 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15376 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15377 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15378 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15379 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15380 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15381 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15383 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15384 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15385 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15386 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15387 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15388 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15389 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15390 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15391 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15398 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15399 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15400 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15401 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15402 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15403 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15404 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15405 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15406 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15407 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15408 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15409 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15410 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15411 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15412 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15413 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15414 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15415 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15416 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15417 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15418 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15419 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15420 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15421 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15422 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15423 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15424 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15425 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15426 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15427 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15428 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15289 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15290 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15455 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15291 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15292 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15293 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15294 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15295 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15296 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15297 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15298 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15299 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15429 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15430 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15431 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15432 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15433 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15434 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15435 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15436 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15437 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15438 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15439 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15440 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15441 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15442 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15443 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15444 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15449 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15450 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15453 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15454 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
26458 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول