دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15854 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15855 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15856 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15857 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15858 روزانه دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15859 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15860 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15862 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15863 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15864 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15866 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15867 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15868 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15869 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15870 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15871 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15872 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15865 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15873 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15874 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15875 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول