دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16783 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16784 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16785 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16786 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16787 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16788 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16789 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16790 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16791 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16792 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16793 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16794 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16795 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16796 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16797 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16798 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16799 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16800 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16801 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16802 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16804 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16805 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16806 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16807 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16808 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16809 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16810 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16811 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16812 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16813 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16814 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16815 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16921 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16922 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16923 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16924 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16925 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16927 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16928 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16929 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16930 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16931 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16932 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16933 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16934 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16935 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16937 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16938 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16939 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16940 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16941 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16942 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16943 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16944 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16945 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16946 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16947 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16948 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16949 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16950 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16951 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16952 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16953 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16954 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16955 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16956 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16957 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16958 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16959 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16960 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16961 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16964 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16965 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16966 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16967 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16968 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16969 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17073 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17074 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17075 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17076 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17077 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17078 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17080 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17081 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17082 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17083 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17084 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17085 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17086 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17087 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17088 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17089 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17090 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17091 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17092 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17093 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17094 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17095 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17096 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17097 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17098 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17099 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17174 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17175 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17176 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17177 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17178 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17179 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17180 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17181 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17182 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17183 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17184 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17185 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17186 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17188 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17193 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17194 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17195 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17196 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17197 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17198 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17200 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17201 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17202 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17203 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17265 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17266 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17267 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17268 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17270 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17271 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
17274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17275 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17276 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17287 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17288 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17289 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17290 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17315 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17316 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17317 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17318 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17319 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17320 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17321 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17322 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17323 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17324 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17325 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17326 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17327 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17328 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول