دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16825 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16827 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16828 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16829 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16830 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16831 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16832 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16833 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16834 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16835 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16836 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16837 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16838 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16839 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16840 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16991 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16992 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16993 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16994 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16995 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16996 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16997 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17001 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17004 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17005 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17006 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17007 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17015 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17016 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17017 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17018 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17019 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17109 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17110 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17111 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17115 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17116 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17119 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17120 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17121 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17122 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول