دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21050 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21051 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21052 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21054 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21055 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
21058 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21064 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21074 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21077 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21080 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21102 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21103 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21104 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21108 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21112 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21113 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21115 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21118 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21123 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21132 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21133 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21136 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21142 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21151 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21152 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21156 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21160 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21175 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21181 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21182 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21184 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21186 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21194 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21195 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21201 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21205 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21207 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21209 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21210 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21225 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21227 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21236 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21242 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21245 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21248 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21251 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21258 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21259 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21263 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط دو دانشکده مهندسی عمران و مهندسی دریا انجام می شود.
21264 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21268 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21273 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21274 روزانه دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21276 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21277 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21278 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21279 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21283 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21284 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21285 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21286 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21287 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21288 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21293 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21294 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21295 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21296 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21297 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21302 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21303 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21306 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21309 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21313 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
21314 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
21315 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21316 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
21317 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21319 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21320 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21321 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21322 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21323 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21324 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21325 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی ایمنی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21326 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21335 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21337 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21340 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21344 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21354 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21370 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21371 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21374 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21376 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21380 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21391 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21393 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21398 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21404 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21405 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21411 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21421 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21428 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21431 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21442 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21444 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21447 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21459 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21465 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21470 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21474 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21480 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21482 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط دو دانشکده مهندسی عمران و مهندسی دریا انجام می شود.
21483 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21487 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21490 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21494 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21498 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21499 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21500 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21502 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21507 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21508 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21509 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21512 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21513 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21518 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21521 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21522 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21523 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21525 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21527 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21528 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21529 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21609 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21612 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21531 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21533 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21534 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21535 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21870 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21871 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21872 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21617 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21539 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21550 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21562 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21564 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21571 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21574 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21576 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21582 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21585 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21592 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21596 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21598 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21599 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21601 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21604 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21605 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21607 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21712 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21714 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21740 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21792 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21794 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21804 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21823 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21852 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول