دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمانشاه و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21059 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21106 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21139 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21197 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21230 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21423 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21540 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21583 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21655 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول