دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21061 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21178 روزانه دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21231 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21342 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21396 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21424 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21462 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21541 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21664 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21773 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21814 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21839 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21860 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول