دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21076 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21107 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21150 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21155 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21179 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21183 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21199 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21208 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21232 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21266 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21373 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21403 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21425 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21441 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21446 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21463 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21485 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21515 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21542 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21561 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21569 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21573 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21578 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21594 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21618 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21662 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21707 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21755 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21774 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21805 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21817 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه