دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21066 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21093 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21101 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21131 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21154 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21180 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21192 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21224 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21235 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21246 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21304 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21390 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21399 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21407 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21426 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21437 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21458 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21464 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21471 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21514 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21544 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21570 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21591 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21757 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21767 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21777 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21798 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21843 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21848 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول