دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خوزستان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21067 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21073 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21109 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21202 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21206 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21237 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21238 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21243 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21244 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21262 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
21298 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21299 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21466 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21510 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول