دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21042 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21071 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21084 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21126 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21172 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21204 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21241 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21275 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21301 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21312 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21318 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21329 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21356 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21386 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21402 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21419 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21511 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21520 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21524 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21547 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21553 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نجف آباد اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21710 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21791 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21799 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21859 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21864 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول