دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گلستان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21086 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21280 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21357 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21413 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21495 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21690 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21736 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21758 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21759 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21762 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21772 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21788 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21789 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21808 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21809 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21850 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21867 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21868 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول