دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21188 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21270 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21358 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21414 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21433 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21488 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21555 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21575 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21579 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21597 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21800 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21810 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول