دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان لرستان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21088 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21217 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21359 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21453 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21556 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21631 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21741 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول