دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21079 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
21089 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21117 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21121 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21159 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21185 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21250 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21267 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21308 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21360 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21379 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21382 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21410 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21430 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21486 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21549 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21608 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21620 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21665 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21678 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21708 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21713 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21723 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21738 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21764 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21775 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21816 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21819 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21822 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21826 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21837 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21846 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21863 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21869 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ساختمان های هوشمند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26457 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.