دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اردبیل و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21090 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21122 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21166 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21213 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21254 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21361 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21383 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21415 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21449 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21476 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21760 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول