دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان همدان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21046 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21092 روزانه دانشگاه ملایر همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21167 روزانه دانشگاه ملایر همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21220 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21281 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21331 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21387 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21455 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21496 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21656 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21735 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21776 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21847 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21866 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول