دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان جنوبی و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21047 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21190 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21221 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21291 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21332 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21435 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21505 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21779 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول