دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21048 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21099 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21129 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21170 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21173 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21222 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21272 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21282 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21333 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21368 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21388 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21420 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21456 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21497 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21629 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21630 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21761 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21763 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21824 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21844 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.