دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21069 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21116 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21148 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21157 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21162 روزانه دانشگاه فسا فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21203 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21240 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21249 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21300 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21311 روزانه دانشگاه فسا فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21610 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21616 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21545 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21572 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21586 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21593 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21606 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21854 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول