دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21056 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21078 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21081 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21119 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21161 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21187 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21196 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21211 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21289 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21310 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26439 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21338 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21352 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21355 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21381 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21432 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21439 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21475 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21503 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
26440 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21532 مجازي دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21623 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21711 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21739 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21765 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21793 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21796 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21801 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21813 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21821 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21827 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول