دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21327 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21328 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21329 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21330 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21331 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21332 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21333 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21334 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21335 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21336 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21337 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21338 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21339 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21340 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21341 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21342 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21344 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21346 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21352 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21354 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21355 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21356 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21357 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21358 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21359 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21360 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21361 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21362 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21363 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21364 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21365 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21366 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21367 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21368 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21369 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21370 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21371 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21372 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21373 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21374 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21375 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21376 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21378 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21379 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21380 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21381 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21382 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21383 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21384 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21385 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21386 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21387 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21388 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21389 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21390 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21391 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21392 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21393 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21394 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21395 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21396 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21398 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21399 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21401 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21402 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21403 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21404 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21405 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21406 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21407 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21409 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21410 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21411 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21413 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21414 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21415 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21416 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21417 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21419 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21420 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21421 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21422 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21423 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21424 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21425 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21426 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21428 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21430 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21431 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21432 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21433 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21434 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21435 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21437 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21439 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21440 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21441 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21442 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21444 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21446 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21447 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21449 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21450 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21451 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21452 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21453 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21454 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21455 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21456 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21457 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21458 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21459 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21460 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21461 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21462 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21463 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21464 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21465 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21466 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21467 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21470 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21471 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21474 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21475 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21476 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21477 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21478 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21479 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21480 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21481 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21482 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط دو دانشکده مهندسی عمران و مهندسی دریا انجام می شود.
21483 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21484 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21485 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21486 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21487 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21488 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21489 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21490 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21494 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21495 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21496 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21497 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21498 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21499 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21500 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21502 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21503 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21504 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21505 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21506 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21507 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21508 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21509 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21510 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21511 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21512 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21513 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21514 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21515 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21516 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21518 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21520 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21521 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21522 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21523 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21524 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21525 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21527 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21528 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21529 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26440 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.