دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21054 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21104 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21136 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21175 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21195 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21227 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21259 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21274 روزانه دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21283 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21295 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21319 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21320 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21321 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21322 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21323 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21324 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21326 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21337 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21371 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21393 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21421 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21459 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21480 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21490 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21498 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21507 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21525 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21527 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21528 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21529 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.