دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خلیج فارس - بوشهر و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21057 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21137 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21228 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21260 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21339 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21394 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21460 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول