دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تربیت مدرس و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21051 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21052 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21103 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21133 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21194 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21225 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21258 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21273 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21293 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21294 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21325 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی ایمنی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21576 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21582 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21598 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.