دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خوارزمی و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21058 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21284 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21296 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21340 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21499 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21508 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21539 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21599 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21604 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران