دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه سمنان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21107 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21179 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21199 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21232 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21373 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21425 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21441 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21463 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21542 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21561 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21569 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21578 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه