دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21076 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21155 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21183 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21208 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21266 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21446 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21485 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21515 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21573 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21594 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه