دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شریف - تهران و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21077 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21115 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21156 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21184 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21209 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21248 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21278 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21287 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21306 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول