دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه ارومیه و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21040 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21098 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21125 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21171 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21218 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21290 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21328 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21367 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21385 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21454 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21504 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21536 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21557 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21565 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه