دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21081 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21119 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21161 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21187 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21211 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21289 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21310 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21355 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21381 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21432 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21475 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21503 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول