دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه قم و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21082 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
21083 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
21163 روزانه دانشگاه قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي مرد 18 نفر نیمه اول فقط مرد
21253 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
21269 روزانه دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
21551 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21552 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه