دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی اصفهان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21071 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21204 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21241 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21275 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21301 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21402 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21511 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21547 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه