دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21079 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
21117 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21159 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21185 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21250 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21267 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21308 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21379 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21410 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21430 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21486 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21549 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21608 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه