دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21775 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21816 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21846 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21869 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ساختمان های هوشمند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول