دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21774 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21805 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول