دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22447 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22448 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22449 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22450 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22451 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22452 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22453 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22454 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22455 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22456 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22457 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22458 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22459 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22460 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22461 روزانه دانشگاه یزد یزد فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22462 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22463 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22464 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22466 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22467 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22470 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22471 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22472 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22473 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22474 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22475 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22476 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22477 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22478 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22479 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22480 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22481 روزانه دانشگاه تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22482 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22483 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22484 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22485 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22486 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22487 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22488 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22489 روزانه دانشگاه یزد یزد مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22490 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22491 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22492 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22493 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22494 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22495 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22496 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22497 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22498 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22499 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22500 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22502 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22503 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22504 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22505 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22506 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22507 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22508 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22509 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22510 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22511 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22512 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22513 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22514 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22515 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22517 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22518 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22519 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22520 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22521 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22522 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22523 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22524 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22525 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22526 روزانه دانشگاه یزد یزد استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22527 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22528 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و مدیریت معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22529 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و مدیریت معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22530 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22531 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22532 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22533 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22535 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22538 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22539 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22540 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22541 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22542 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22543 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22544 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22545 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22546 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22547 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و مدیریت معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22548 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22549 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22550 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22551 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22552 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22553 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22554 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22555 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22556 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22557 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22558 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22559 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22560 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22561 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22562 روزانه دانشگاه یزد یزد اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22563 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22564 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22565 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22566 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22569 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22570 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22571 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22573 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22574 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22575 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22578 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22579 روزانه دانشگاه تهران تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26430 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26445 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22580 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22581 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه