دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - فرآوری مواد معدنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22447 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22448 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22449 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22450 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22451 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22452 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22453 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22454 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22455 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22456 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22457 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22458 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22459 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22460 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22461 روزانه دانشگاه یزد یزد فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22462 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22463 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22464 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22466 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22467 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22470 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22471 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22472 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22473 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22474 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22475 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22476 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22477 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول