دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - مکانیک سنگ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22478 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22479 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22480 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22481 روزانه دانشگاه تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22482 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22483 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22484 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22485 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22486 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22487 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22488 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22489 روزانه دانشگاه یزد یزد مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22490 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22491 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22492 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22493 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22494 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22495 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22496 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22497 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22498 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22499 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22500 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22502 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22503 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22504 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22505 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22506 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22507 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22508 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22509 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22510 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22511 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول